Hvorfor Belgia bør oppheves

« La Belgique sera latine ou elle ne sera pas. » 
Belgia skal være latinsk (fransk) eller vil ikke eksistere i det hele tatt.
– Charles Rogier, vallonsk statsminister og frontfigur ved Belgias opprettelse (1832)
 
Den som vil kjenne til dagens situasjon i Europas navle eller bare vil forstå dette innlegget, bør nok begripe den komplekse historien som ligger bak dette landet av sjokolade, øl og vakre middelalderbyer. Den som undrer hva denne utenlandske saken har å gjøre med Norge, bør jeg nok minne om Fridtjof Nansen som var en av de store norske unionsmotstandere. Han proklamerte en uavhengig norsk stat gjennom demokrati. Han gikk verden rundt, fortalte om Norges ønske å bli et selvstendig land etter mange tiår preget av unødvendig undertrykkelse og vold mot den norske, ufarlige nasjonalismen, og han ba om internasjonal anerkjennelse. Dette er en sak som nå gjentar seg i Belgia. Nasjonalistene har vunnet tillit av sirka 40% av den flamske befolkningen og tverrpolitisk finnes det representanter som heller ser Flandern bli et selvstendig land i EU. 2014 er valgår i Belgia, og hjertesaken er hverken helse eller samferdsel: Oppgaven er å finne en fredelig løsning for det innviklede byråkratiet landet har havnet i siden folkenes eksplisitte etterspørsel for mer autonomi på begynnelsen av etterkrigstiden. Ikke grunnet en romantisk forestilling, men harde realiteter og rene fakta med en lang historie. I dag det er kun et tidsspørsmål når det føderale grenselandet mellom Nederland, Tyskland og Frankrike oppdeles, men jeg vet at dette ikke skjer uten internasjonal støtte.

Da Napoleon stablet oppi seg den ene krigstabben etter den andre og Frankrike kvittet seg med denne demagogiske stormannsgale typen, ble det like etter hans bannlysning møte i Wien under Storbritannias ledelse. På dette møtet i 1815, som noen rykter beskriver som en fyllefest, valgte det sistnevnte landet å gå inn en avtale med de øvrige stormaktene Frankrike, Tyskland og Russland for å skape et nøytralt såkalt bufferland mellom rike stormakter, slik at militære sammenstøt ble mindre uunngåelig. Noe som viste seg til å være forgjeves knapt ett århundre senere. Dette landet var en utvidelse av fyrstedommen Nederland sørover. Det medførte at hertugdommer som vi nå kjenner som Flandern, Brabant, Limburg, Vallonia og Luxemburg ble innlemmet i Nederland. For de første tre hertugdommer var overgangen til et nederlandsk, protestantisk system med gratis undervisning og en relativt bedre velferdsordning for folk flest en varm velkomst. I disse regionene snakket man allerede en slags nederlandsk (senere kalt flamsk, den belgiske varianten av nederlandsk) og var bare den katolske troen - tross religionsfriheten Nederland håndterte - noe som man helst ikke ville ta avstand fra. Det var dog de sistnevnte hertugdommer som viste seg til å være sterke motstandere av de gjenforente Nederlandske statene de plutselig ble innlemmet i. De snakket jo et annet språk, var katolske og aldri kunne tenke seg å bytte ut vanene med nederlandske verdier. Også Frankrike som så sine allierte fransktalende hertugdommer gitt bort, bestemte seg å planlegge en storaksjon for å ta tilbake det de mente å tilhøre fransk kultur. Vi skriver 1830 da franskmennenes antikampanje mot den nederlandske kongen nådde sitt høydepunkt. Den fransktalende borgerlige klassen som uten tvil også besto av velferdige flamlendere, brabantere og limburgere hadde fått militær støtte av Frankrike med hensyn til å rive seg løs av Nederland. Meningen var å opprette et land som het Belgia, og landet skulle etter opprinnelig plan bli fullstendig fransk. For å sikre landets enhet og stabilitet valgte et midlertidig styre for en fyrst som statsoverhode. Storbritannia satt igjen med stor fortvilelse overfor Frankrike, men grep ikke inn. Alle var for svake og handlingslammet å begynne noe mot Frankrike. Det ville heller ikke lønne seg med et ekstra par år med krig, så man lot det bare skje. I etterkant av Belgias dannelse ble befolkningen i Flandern, Brabant og Limburg berørt av fransken i hverdagen. Næringslivet, politikken, retten, mediene, høyere utdanning, alt foregikk på et språk som ikke var deres eget. I første omgang falt bort den nederlandske undervisningen som tilbød barn lesing, skriving og regning. Kun adel og velstående familier som hadde råd til barnas undervisning kunne klatre opp i det franskpregede hierarki. Ellers var en bare fabrikkarbeider, bonde, baker, slakter eller snekker.

« Sire, vous régnez sur deux peuples : il y a en Belgique des Wallons et des Flamands ;
il n’y a pas de Belges. »
Deres Majestet, De regjerer to folker : i Belgia finnes det vallonere og flamlendere ; det finnes ingen belgiere.
– Jules Destrée, vallonsk sosialistisk statsråd (1912)

Mange vanlige familier og enkeltindivider brydde seg ikke særlig over hvem som styrte hva, men noen visste hva konsekvensene i hverdagen betydde når en ikke kunne få krav på sine rettigheter uten innflytelse i politikken. Disse engasjerte skapte en bevegelse som skulle samle alle nederlandsktalende hertugdommer til en stor protestgruppe mot den belgiske etablerte fransktalende eliten (som også besto av deres egne). Gruppa som hadde sine ideologiske fløyer i både høyre og venstre nøt stadig mer popularitet fra den flamsk-brabantisk-limburgiske befolkingen og ikke lenge etter kalte de seg for Flandern og dets befolkning flamlendere. Uheldigvis fantes en del radikale flamlendere som så Flanderns løsrivelse gjennom tysk herredømme. Disse kollaborerte med Tysken både i første og andre verdenskrig. Dermed var kampen om mer selvstendighet blitt ganske upopulær blant de moderate upolitiske flamlenderne, som vendte ryggen stikk mot noen form av nasjonalisme og aksepterte Belgia som deres nasjon. Allikevel har de fleste flamske politikere alltid kunnet få innflytelse i de belgiske moderate partier, og litt etter hvert ble mange av de flamske ønskene, som gratis undervisning, bruk av nederlandsk i retten osv. innvilget. Det var likevel ikke før 60-tallet at like rettigheter for flamlenderne ble til virkelighet. Det var også etterkrigstiden som var et økonomisk vendepunkt for Flandern og medførte flyt av kapital og arbeidskrefter fra Vallonia, særlig da mange kullminer og stålfabrikker sluttet virksomhetene. Fransk ble nå et langt mindre viktig språk og selve demografien og politikken viste seg å forårsake at maktbalansen ble i Flanderns favør. Den forankrede sosialismen i Vallonia har siden da presset på og krevd enda større solidaritetsbidrag i form av enorm pengestøtte. Antallet arbeidsløse vallonere vokser stadig raskere, men i nådagens krise er gresset heller ikke grønnere på den flamske siden. I tillegg til denne arbeidsutfordringen kommer de mange kunnskapsløse innvandringer  strømmende inn i det belgiske bildet, folk vi også skal ta oss av finansielt og behandle som våre egne. Nok er nok, mener mange og det er nettopp det som gjør interessen i et uavhengig Flandern vokse. I flere tiår har mange temaer skapt uro blant flamlenderne, fordi det kunne aldri være en reform som ikke trengtes støttepenger til vallonere. På den samme etterkrigstiden stiftet flamlenderne sine egne parti. Enten på grunn av grundig uenighet med de fransksnakkende kolleger i de klassiske partiene (liberal, sosialistisk eller katolsk) eller bare for å stifte et nytt parti med fullstendig uavhengighet som endelig mål. En ganske logisk følge var at Flandern stemte stort sett sentrumhøyre med fokus å forbedre daværende system uten uansvarlig pengebruk og Vallonia som stemte rødt i forhåpningen å få mer solidaritet for den store arbeidsløsheten og for å kunne takle de nye utfordringene. På 80-tallet konstruerte man en belgisk stat som besto av en ganske kompromissfull løsning for Flandern, Vallonia, den tysktalende delen ytterst i øst og hovedstaten Brussel som fikk tildelt en særegen status: den belgiske føderalismen. Flere departementer som justis, beredskap, pensjoner og finans skulle likevel forbli belgisk og ikke bli splittet. Denne ordningen har ført til at Belgia har fått fem ulike regjeringer.


« La culture du français doit, pour ceux qui sont appelés à jouer un rôle dans le mouvement universel de la pensée et de l’action, primer celle du flamand. »
Den franske kulturen bør, for dem som vil spille en rolle i den universelle verdenen av tanker og handlinger, stå ovenfor den flamske.
– Mercier, vallonsk kardinal (1906)

Mange ble fornøyde med den nye belgiske stat, men en stor del innså at Flandern skulle fortsette å lide under den blytunge konstruksjonen. Den "ærlige" belgiske ordningen som ofte framstilles som en fredlig løsning for en konflikt med språkgrupper (og som har blitt referert som en mulig løsning for konflikten mellom Palestina og Israel) har i hvert fall blitt såpass byråkratisert at selve Belgias demokrati blir skadet: ettersom flamlendere (utgjør sirka 55% av belgierne) skal være likestilte med resten av belgierne, blir deres stemmevekt jamnet ut til 50%. Også har det blitt innebygd alarmprosedyrer in grunnloven, slik at landets minoriteter kan slå alarm, dersom de mener de utsettes for avstemninger som kan ramme deres solidaritetsmilliarder eller annet vi kan regne som ulempe. Mange prosedyrer bare for å forhindre at flamlenderne får litt for mye kontroll over hele Belgia. Uansett har Flandern brukt det nye føderale systemet å innføre egen undervisning som i mange statistikk nå regnes til en av verdens beste. Flamske femteklassinger lærer fransk fordi den flamske regjeringen vil at flamlenderne skal bety noe i det belgiske samfunnet. Man skulle tro at Vallonia kunne bruke den samme anledningen til å ordne opp i undervisningen, men uheldigvis for vallonerne er nederlandsk et valgfag. Alle anledninger til å styrke den interne økonomien med mer (språk)dyktige folk benyttes i en langt mindre stor grad enn i Flandern. Den styrende sosialismen har heller ikke greid å stille opp i egne vallonske departementer heller, slik at pengene kunne gå til det største behovet blant folk. Jo flere flamske solidaritetsmilliarder vises å ha blitt sløst bort til utallige ulønnsomme prosjekter i krisetider, desto fortere frustrasjonen på flamsk side vokser. I det siste tiåret har denne frustrasjonen blitt oversatt til en politisk overvekt til de liberalkonservative som ønsker å gå inn for en ordning som innebærer selvstyre for Flandern, Vallonia og Brussel. Man forutser at en oppløsning av Belgia kan skape vekst, ettersom regjeringene blir nødt å styre seg selv uten pengekraner. Samarbeid mellom de belgiske statene kan like gjerne oppnås gjennom Benelux og EU. Miljø og forsvar er saker som allerede vurderes å blitt slått sammen til et større samarbeid. Flandern kan i tillegg få til tettere samarbeid med Nederland for å skape mer fellesskap i kultur og språk. Det kan også Vallonia med Frankrike. En ren sum av to diverse demokratier er uholdbart og bare leder til enda mer vanskeligheter. Et ustabilt land kveler næringslivet og langsiktig vil Belgia ikke trekke til seg mer bedrifter på grunn av alt for høye avgifter og nødvendige effektiviseringer som ikke kommer. Flandern vil nettopp bruke selvstendigheten å ta ansvaret og tilby jobbmuligheter gjennom mer pusterom for næringslivet.

Slå sammen Nederland og Flandern? Spørsmålet virker ganske logisk for utenforstående som kommer i kontakt med Belgias språkkonflikter for første gang. Nederland og Flandern har jo noen politiske områder til felles og ikke minst språket som er prikklikt på begge sider av grensen. En del av det belgiske forsvaret samarbeider veldig tett med det nederlandske. Med hensyn til bevaring av det nederlandske språk, har Flandern og Nederland dannet en språkunion. Likevel finnes det forskjellige områder de to landene er svært uenige om. Flandern har for eksempel - i motsetning til Nederland - et liberalisert undervisningssystem og utmerker seg mest i samfunnsorganisasjon. I Nederland har man en langt bedre ordning for praktiske, "hverdagslige" domener. Bedre veier og strengere miljøhensyn gjør det mindre tungvindt for beboerne, men kraftige kutt og hardere skatter presser ut nederlenderne som en appelsin. Den siste romantiske biten greier mange flamlendere heller ikke å svelge: Flandern er ikke klar for enda et monarki. I lyset av en ny stat som har en full demokratisk legitimitet, er det lite sannsynlig at folket velger en ukjent, uvalgt person som statsoverhode. Hvis Flandern innlemmes i Nederland, må sistnevnte inngå mange kompromisser som budsjetteres på en sum som tømmer pengebingene til begge land i mange år framover. Få undersøkelser har til slutt også utvist at flamlenderne putter lite tillit i en slik plan. For Frankrikes skyld er det og en god idé å vente med å ta inn Vallonia. Dette blir den ultimate utfordringen å klare seg selv. Muligens en tung belastning, men nødvendig.

Er ikke færre og større land mer aktuelle på nådagens mondialiserte jordklode? Jeg mener at både Flandern og Vallonia greier seg godt uten Belgia. En kan bygge en sterk og omsorgsfull stat uten mye areal. Dessuten teller den flamske befolkningen 1,5 millioner personer mer enn Norges befolkning. En har ingen grunn å samle på et land der all verdens penger skal brukes til etater som prøver å forene to folker som beveger framover med to ulike hastigheter. For sikkerhetens skyld kan Belgia splittes på en fredelig måte, uten dramatikk, uten finansielt kaos, uten storslagne kompromisser. Selvstendigheten betyr jo ikke at man setter en stopper for tilnærmelsen av befolkningene eller den liberale, ”grensefrie” markedsføringen. Spørsmålet om hvem vil få Brussel, er underlagt hvem som har sterkest finansiell bærekraft. Isolerende proteksjonisme eller stenging av grensene er kun et ekstremt dommedagsscenario som betyr umiddelbar konkurs. Med åpent blikk til verden kan hvert folk utvikle seg i sitt eget land. Å bety noe uten å sitte fastklemt i Belgias kvelende statstruktur. Flanderns og Vallonias selvstendighet innenfor eksisterende samarbeid som EU, Benelux og FN skaper muligheter. Norge så også sjanser da det rev seg løs fra Sverige i 1905. Jeg uttrykker derfor mitt håp at Norge anerkjenner den framtidige staten Flandern nå eller senere.

Visste du at...

  •  det ikke finnes et språk som heter "belgisk", men at de fleste belgiere snakker nederlandsk (55%), et mindretall fransk (44%) og sirka 1% tysk? 
  • mange utenlandske politikere, forretningsmenn og journalister kun leser fransktalende medier som ofte har et svært annerledes synspunt enn flamske medier?
  • Belgias nasjonalsang først ble oversatt til nederlandsk i 1938?
  • Belgias grunnlov først ble oversatt til nederlandsk i 1967?
  • Fransk som sidemål var betalende for flamske skoleelever fram til 2. verdenskrig?
  • de fleste beboerne av Brussel (opprinnelig brabantisk by) nå snakker fransk?
  • den flamske og vallonske nasjonaldagen ikke har rødt på kalenderen?
  • også Catalonia og Skotland skal holde folkeavstemning om selvstendighet i 2014?

Ambisiøse brobyggere

Forkjempere av brua over til Otræn endelig forenes!

Framgang i Møreaksprosjektet betyr en stadig oppgang i optimismen: Flere planer er blitt iverksatt, PowerPoint-framvisninger med "mer informasjon i sommeren" har blitt vist... og... nye bilder er lagt ut. Denne gang har "Brobyggerne", en upolitisk gossisk tilhengergruppe (brobyggerne.com - legg merke til ".com"), strekket seg fram med skikkelige montasjer om hvordan broforbindelsen kan se ut. Med seilingshøyde på over 150 meter - nok til å få kjøre digere cruiseskip under disse - vil bro-fansene gjøre om Kjerringsundet til et attraktivt turistmål. Men det er ikke tilstrekkelig for dem: fiskerne må jo ha deres del også! Derfor foreslår Brubyggærænj å utvide budsjettet med bare ett par millioner kroner ekstra for å forsyne de framtidige broene med "fiskersikring". Et slags gangfelt at med kjørefeltet. Men hva med å "sykle te by'n"? De ambisiøse brobyggere enda ikke klar over hvilke alternativer bør utredes, men én ting står fast: gående eller syklende betaler ingen bompenger. Unntatt når en går med nummerskiltet i veien, men det er vel ingen som pønsker på akkurat det der, tror jeg. Og i tillegg må vi da være helt sikker på at Gossen får automatisk bom... men hei, vi lar vel ikke en kjede seg i hjel i et lite kaldt hus med konstant åpent vindu for å ta imot alle de pengene. På Tangen herlighet? Å nei, huff da.

Ja, Aukrabruane skal tydeligvis være en mini-Atlanterhavsvei, dersom alt ville være avhengig til Brobyggernes vilje. Men hva med kostnadene til alt dette? Det handler jo ikke om noen tusenlapper og to fluelorter mer. Ettersom den rødgrønne regjeringa sliter med å få statsbudsjettet for de neste årene i orden før stortingsvalget i år óg uten bruk av hellige oljepenger, kan en ekstra bevilgning medføre mér kommuneskatt o.l. (som fordeles tre fjerdedel til Bernhard og resten til utredning i NTP) og/eller en mulig frysing av planene for et nytt kulturhus. Pluss at vi opplever mindre gjerrige tyske turister som tar turen innom Rokta Bauta før de går ombord på Onaferja, og i det verste tilfellet: stenging av gassanlegget på Nyhamna som har bokstavelig beriket kommunen. En slik panisk reaksjon fra både offentligheten og næringslivet venter ingen av gossingene på: Skolen forbys å varme svømmebassenget til en mennesklig tålbar temperatur og investorer vil nøle med å gjennomføre kortsiktige planer som for eksempel installere trikk fra Coop helt til Idrettshallen. I dag er det eneste kravet som imidlertidig blir topprioritert å få mat- og smågodtservice på Ivar Aasenferja. Helst med svele og varm kaffe til 25 kroner. Allikevel bryr gossingene egentlig ikke seg så mye om disse fordelene Fjord1 har tilbydd: alle midler er gode nok for å få den forbaskede fastlandsforbindelsen litt nærmere. Litt.

Til slutt så kan vi jo bare drømme videre. Vi lever heldigvis ikke i et totalitært jantelovinspirert "nei, det kan du ikke"-diktatur som kan hindre oss i tankeprosessen. Så hvorfor ikke foreslå kutt i budsjettet ved å finne typisk gossiske, "spøkje ænkelte" løsninger til kompliserte problemstillinger som rimelig erstatning av Vegvesens alt for dyre metoder. Steinfylling med pukk fra en annen kommune? Skam dere, bruk heller samla skrap og skrot som slenger rundt her og der i de gossiske hagene og myrene. Sand fra fjordbunnen og asbest fra løetakene kan omgjøres til betong, og asfalt... vurdér heller å legge grusvei, det skader vel ikke? Dersom det blir en flytebro, kan vi alltid bruke legoklosser til å lage pontongene. Masse ideer til overs i hvertfall.

aukra bruene
(Bilde: © Brobyggerne.com)